Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu 

https://www.ivamarket.sk/

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ivamarket.sk je I. R. DYNAMIC, s.r.o.  so sídlom Trnovec nad Váhom 780, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 47424931, e mail: info@ivamarket.sk, tel.: + 421903 652 055
 2. Predávajúcim je I. R. DYNAMIC, s.r.o.  so sídlom Trnovec nad Váhom 780, 925 71 Trnovec nad Váhom  
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.ivamarket.sk  je I. R. DYNAMIC, s.r.o.  so sídlom Trnovec nad Váhom 780, 925 71 Trnovec nad Váhom  
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 9. Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv. „kamennej predajni“). Na obchod, podkladom ktorého bola žiadosť o rezerváciu, sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, nakoľko ten sa uskutočňuje osobne na predajnom mieste.

Článok II.

Cena
 
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane  20 % DPH
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Ceny ponúkaného sortimentu v e-shope môžu byť odlišné od cien sortimentu na predajnom mieste predávajúceho.
    
   
  Článok III.
  Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.
 4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia a alebo stornovania objednávky.
 7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni predávajúceho.

 

Článok IV.
Platobné podmienky
 

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi 

 1.  platba na dobierku  (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) 
 2.  platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní  po prijatí  peňažných prostriedkov na náš   účet
 3.  platba na základe faktúry so splatnosťou  uvedenou vo faktúre 
 4.  platbu na základe darčekového poukazu.

2.  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3.  Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

      a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu

      b. zľavu za opakovaný nákup,

      c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

5.  Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 • Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 • Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

 • Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 • Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  Slovenskej pošty, a.s. so sídlom Trnovec nad Váhom 679, 925 71 Trnovec nad Váhom

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb:
 

Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom  platobných brán si za dopravné na územie SR účtujeme:  

- pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii  z nášho skladu od 3,84 € 

V prípade objednávky, ktorej súhrnná cena za tovar je 90 EUR, nie je kupujúcemu účtované  poštovné  – 

je zdarma.

Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné na územie SR účtujeme:

- pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po  expedícii  z nášho skladu od 4,32 € + platba za dobierku 1,20€         

V prípade objednávky, ktorej súhrnná cena za tovar je  90 EUR, nie je kupujúcemu účtované  poštovné  – je zdarma              

     

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 2. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa   špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1 . Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním  tovaru.

2.  Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú  adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy  zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru,ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa  odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre  vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením

3.  Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4.   Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov  preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar  alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci  navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.   Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.   Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú  vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6.-medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený a podobne,pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom     v tomto bode.

7.   Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1.  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.  Kupujúci je povinný:

       a. prevziať objednaný tovar, tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy,

       b. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,

       c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.  Predávajúci je povinný:

       a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

       b.zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v SR,

       c. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej  podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1.  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.   Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. aktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:  

    a ) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

    b ) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.

    c ) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné  údaje ak sú neaktuálne,

    d ) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

    e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so                     zákonom, 

     f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

     g) právo na prenosnosť osobných údajov,

     h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. 

5.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.  ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Cookies

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Stránka spracúva tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť stránky, preferenčné cookies, ktoré obsahujú informácie napr.  o vami nastavenom jazyku a mene, a taktiež analytické cookies, ktoré  nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na stránke ale aj reklamné cookies, ktoré nám pomáhajú udržať prehľad o vašich záujmoch.. Posledné tri typy cookies môžete odmietnuť.

9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača ako aj na  našej internetovej stránke.

10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového  marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu

11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e- mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie súposkytované tretím stranám.

12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia  políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského  účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné         údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

13. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním marketingových SMS správ na kontaktelefónne číslo.

14. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú  poskytnuté na dobu piatich rokov. 

15. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním  osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj  prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl.Občianskeho zákonníka), v prípade že      si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu                      neprevzal  tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar                 neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X  bod     2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým       spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou           objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a             zároveň má právo si účtova i ušlý zisk. 

         3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť  toto právo len z časti. 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky  a reklamačné podmienky aj        bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo                  reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok,          ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke                      predávajúceho.

2.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.  Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4.  Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu   www.nakupujbezpecne.sk

5.  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu             kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej  stránke e-shopu.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,          že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na      žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v                zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení                    niektorých zákonov právo podať  návrh  na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na          alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia                    (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia        sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-                   spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-                        spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho              riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie              svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná                                                                 na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Informácie o poplatkoch za návrh nájde  spotrebiteľ na internetových                stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7.  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014  Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č 513/1991 Z.z.

8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú  podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 9.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí  nadobúdajú platnosť a                                  účinnosť  1.februára 2022