Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ivamarket.sk je I. R. DYNAMIC, s.r.o.  so sídlom Trnovec nad Váhom 780, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 47424931, e mail: info@ivamarket.sk, tel.: + 421903 652 055


1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa
Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a ) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b ) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane,
pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e- mail.
c ) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
neaktuálne,
d ) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,
aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa na
doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom
korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre
účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za
účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj
účtovania v účtovníctve.
6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu
heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom
Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu,
spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby
v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto
hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Cookies
Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých
stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú
ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie
zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory
vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr.
Youtube, Google a podobne.
8. Stránka spracúva tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť stránky,
preferenčné cookies, ktoré obsahujú informácie napr. o vami nastavenom jazyku a mene, a taktiež
analytické cookies, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na stránke ale aj reklamné
cookies, ktoré nám pomáhajú udržať prehľad o vašich záujmoch.. Posledné tri typy cookies môžete
odmietnuť.
9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo
v nastaveniach internetového prehliadača ako aj na našej internetovej stránke.
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e- mailového
marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e- mailovú adresu
11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko,
e- mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované
tretím stranám.
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním
osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom
odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie
užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na
účely e-mailového marketingu.
13. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu
súhlasil so zasielaním marketingových SMS správ na kontaktelefónne číslo.
14. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú
poskytnuté na dobu piatich rokov.
15. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním
osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom
odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie
užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely
e-mailového marketingu.